Taku Tokuyasu - 6th Dan Taku Tokuyasu - began training in Chicago in 1987. He has been training under Shiohira Shihan since 1994. He trains at the San Francisco Aikido Center.